پست های ارسال شده در تیر سال 1385

نون فدای ب می شود هميشه چون نويسنده نمی داند چرا آسانسور هميشه....

ما نمی دانیم....نخواهیم هم دانست....از دست ما کاری ساخته نیست...نخواهد هم ساخته بود....کسی را نمی توانیم عوض کنیم...نخواهیم هم توانست... ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 23 بازدید