پست های ارسال شده در آدر سال 1385

آدم خامه ای با وسوسه های ناانجام

                                                                                             :برای آآرش کنار آهن پاره های زنگ زده و قوطی های خالی نشسته ای ...لخت و نمی خواهی از جای بلند ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 23 بازدید